-- Mexillón de Galicia poderá utilizar o seu selo conxuntamente co europeo nos produtos transformados - Mexillón de Galicia podrá utilizar su sello conjuntamente con el europeo en los productos transformados- Mexillón de Galicia will be able to use its seal together with the European one on processed products --

Breaking News