Mexillón de Galicia certificou case 50 millóns de quilos en 2020

12 Febreiro, 2021

A DOP Mexillón de Galicia certificou en 2020 un total de 49.610.899 quilos de mexillón, un 11,23% menos que no exercicio de 2019. Desa cantidade, a industria levou 46.153.826 quilos (un 4,9% menos), mentres que o mexillón con DOP destinado ao mercado de fresco alcanzou os 3.457.073 quilos.

Aínda así, o diagnóstico é optimista dadas as restricións e circunstancias orixinadas pola pandemia. Neste sentido, en 2020 produciuse unha caída histórica da economía do 11.6% do PIB e os díxitos son significativamente maiores se se detallan algúns sectores.

No caso de Mexillón de Galicia varias son as razóns que explican este retroceso nos rexistros.

A incidencia da covid-19 tivo unha repercusión especial no comportamento expresado polos consumidores. Foron moitos os que tomaron precaucións e reduciron a frecuencia coa que acudían aos establecementos para proverse de alimentos. Esa nova conduta evidenciouse igualmente nas prioridades á hora de encher a despensa. No caso concreto do mexillón, durante os meses de confinamento, houbo unha clara preferencia polos produtos de mexillón elaborado, transformado, conxelado ou en conserva, fronte ao formato fresco (por iso é polo que os rexistros da transformación mantivéronse en rangos similares aos de anteriores exercicios). Esa predilección cara a alimentos menos perecedoiros tivo o seu tamén o seu reflexo no incremento experimentado no consumo de pasta, arroces ou legumes.

Ademais do ámbito doméstico, un protagonismo moi relevante no desempeño comercial de Mexillón de Galicia nas súas varias presentacións osténtao o consumo a través da canle Horeca. O peche da hostalería e restauración supuxo para a denominación de orixe protexida unha dificultade engadida para a saída normalizada dos produtos do mexillón. A estas limitacións houbo que engadir o peche de fronteiras de países habitualmente receptores do produto galego na fase de confinamento inicial.

Cultivo natural

Por outra banda, o cultivo de Mexillón de Galicia realízase sen modificación do seu ciclo vital. É un produto de colleita que depende das variables ambientais e da alimentación que o propio medio natural achégalle. Esta singularidade confírelle un atributo específico: o Mexillón de Galicia é un produto plenamente natural. As súas especiais características de sabor, cor e palatabilidade proveñen da cantidade, calidade e diversidade de plancto das rías galegas.

Ese modelo produtivo ligado aos ciclos naturais prémianos uns anos con colleitas abundantes e de mellores condicións, e outros non. E o exercicio de 2020 non foi todo o favorable que sería desexable. Algunhas das causas que o explican están relacionadas con dous episodios de mareas vermellas inhabituais, unha durante o mes de febreiro e outra en abril que se prolongou ata finais de maio. Tamén influíu o aumento da temperatura nas augas da rías.

Pero ante estas adversidades emerxe outra fortaleza propia do mexillón cultivado en Galicia: a súa diversidade xenética na gran hatchery (criadeiro) que son as rías galegas, unha característica que lle dá un potencial de adaptación do que carecen outros cultivos.