Participa no concurso “O sabor do mar na túa mesa”

14 Decembro, 2020

O Consello Regulador do Mexillón de Galicia (en diante CR Mexillón de Galicia) convídache a participar no concurso “O sabor do mar na túa mesa” que consiste en realizar fotografías do Nadal en compañía dos teus, co teu mellor receita elaborada con Mexillón de Galicia D.O.P.

Para participar debes seguir a @mexillondegaliciadop e subir a foto á aplicación Easypromos.

O CR Mexillón de Galicia elixirá as 10 mellores fotos e receitas obsequiándolles cunha exclusiva degustación de Mexillón de Galicia DOP en escabeche (lote de 5 conservas), unha marmita para cociñar mexillóns, un mandil de Mexillón de Galicia DOP, unha bolsa de yute e un par de receitarios.

Para iso, é necesario gardar o billete de compra e o envase/etiqueta de Mexillón de Galicia onde aparece o selo da Denominación de Orixe Protexida.

Tamén recibirán un obsequio os 10 establecementos onde os/ as 10 gañadores/ as compraron os produtos de Mexillón de Galicia DOP que empregaron para a súa receita e os 10 elaboradores dos 10 produtos cos que os gañadores realizaron as receitas.

A través da páxina de Facebook e Instagram de Mexillón de Galicia facilitarase toda a información para a participación.

1º REQUISITOS PARA PARTICIPAR

Poderán participar persoas maiores de 18 anos, residentes no territorio español.

-Os participantes deberán ter perfil de Facebook ou Instagram e ser amigos/seguir a páxina do CR Mexillón de Galicia @ mexillondegaliciadop.

-A participación no concurso supón a aceptación das presentes Bases do Concurso.

-Non poderán participar no concurso os/ as traballadores/ as do CR Mexillón de Galicia.

2º CONDICIÓNS DE PARTICIPACIÓN

1. Acceder á páxina de Facebook ou Instagram de CR Mexillón de Galicia e facerse amigo ou seguir a páxina do CR Mexillón de Galicia.

2. Subir á aplicación Easypromos unha fotografía do Nadal en compañía dos teus gozando do teu mellor prato elaborado con Mexillón de Galicia DOP desde o 11 de decembro de 2020 ás 3 pm ata o 4 de xaneiro de 2021 ás 10 am. A ligazón a Easypromos facilitarase nas publicacións de Facebook e Instagram de Mexillón de Galicia DOP.

3. Non se aceptarán como participantes aqueles/ as que suban a súa fotografía a easypromos fora do período de tempo de participación concretadas no apartado anterior.

4. Para participar, na foto subida á app debe aparecer un prato elaborado con Mexillón de Galicia DOP. As fotografías serán avaliadas polo CR Mexillón de Galicia atendendo ao obxectivo da promoción: evidenciar o atractivo e elegancia do produto empratado en datas relevantes como as festas do Nadal, e a versatilidade e facilidade de elaboración do Mexillón de Galicia DOP. En segundo termo valorarase a creatividade da receita e a orixinalidade e elegancia da imaxe, así como que reflicta dalgunha maneira a paixón ou entusiasmo polo consumo de Mexillón de Galicia DOP.

5. As persoas participantes deberán gardar a etiqueta/envase do produto e o billete de compra que deberá coincidir coas datas do concurso, entre o 11 de decembro de 2020 ás 3 pm e o 4 de xaneiro de 2021 ás 10 am.

6. Non se aceptarán fotografías que inclúan contido abusivo, obsceno, ofensivo, violento, racista, sexista, ameazante ou que vulneren calquera dereito fundamental da persoa ou denigren os produtos amparados baixo o selo de CR Mexillón de Galicia ou de calquera outra denominación de calidade.

7. Cada usuario poderá participar as veces que crea oportunas, pero só poderá gañar un premio.

8. Unha vez que a persoa participante suba a súa fotografía á aplicación, será valorada de forma individual pola Organización do concurso antes da súa publicación na páxina web (se fose oportuno), contrastando que cumpre cos requisitos establecidos nestas Bases, e podendo ser eliminadas se o considera oportuno.

9. Os gañadores do concurso “O sabor do mar na túa mesa” elixiranse entre as persoas participantes que cumpran todos os requisitos expostos anteriormente. O CR Mexillón de Galicia avaliará as fotografías e elixirá ás 10 persoas gañadoras. Xunto con eles aos 10 establecementos onde foron comprados os produtos de Mexillón de Galicia empregados polos 10 gañadores para elaborar a súa receita, e os 10 elaboradores do Mexillón de Galicia DOP co que os 10 gañadores realizasen a receita.

A decisión é inapelable. Os nomes das 10 persoas gañadoras serán publicados o martes 5 de xaneiro de 2021 na páxina de Facebook e de Instagram do CR Mexillón de Galicia o que constituirá a notificación ás premiadas.

10. As persoas participantes e as gañadoras aceptan que o seu nome sexa publicado nos soportes que o CR Mexillón de Galicia estime oportunos (redes sociais, a páxina web www.mexillondegalicia.org, etc.). A este contido poderán acceder libremente todas as persoas visitantes das devanditas plataformas.

11. As 10 persoas gañadoras deben enviar por mensaxe privada ao CR Mexillón de Galicia os seguintes datos:

 • Nome e apelidos
 • Dirección postal para realizar o envío
 • Correo electrónico
 • Teléfono
 • Etiqueta/envase do produto co que elaborou a preparación da foto e billete de compra.

En caso de non recibilos, o CR Mexillón de Galicia contactará por mensaxe privada coas persoas gañadoras para solicitalos. De non recibir resposta no prazo de tres días desde a remisión desta mensaxe, considerarase que a persoa gañadora renuncia ao premio, quedando deserto.

12. O premio é persoal e intransferible e non poderá ser trocado por diñeiro en efectivo ou outro produto.

 1. EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADE DE FACEBOOK

Facebook (vinculada a Facebook Ireland Limited) nin patrocina, nin avala nin administra de modo algún esta promoción, nin está asociada a ela.

Os datos facilitados na participación do presente concurso proporciónanse unicamente a CR Mexillón de Galicia e non a Facebook.

Coa participación, as persoas participantes aceptan as presentes bases e con iso aceptan exonerar de calquera tipo de responsabilidade a Facebook, en tanto recoñecen ser coñecedores da inexistencia de vínculo algún entre a devandita entidade e a promoción obxecto destas bases.

 1. PERIODO DE DURACIÓN DO CONCURSO

O concurso celebrarase desde o 11 de decembro de 2020 ás 3 pm. ao 4 de xaneiro de 2021 ás 10 am., publicando as 10 persoas gañadoras o día 5 de xaneiro de 2021.

 1. PREMIOS

Elixiranse 10 persoas gañadoras e a cada unha delas faráselles entrega dunha exclusiva degustación de Mexillón de Galicia DOP en escabeche (lote de 5 conservas), unha marmita para cociñar mexillóns, un mandil de Mexillón de Galicia DOP, unha bolsa de yute e un par de receitarios.

A entrega do premio ás 10 persoas participantes gañadoras efectuarase na dirección postal facilitada, o máis axiña posible, correndo os gastos do envío de conta do Consello Regulador da DOP Mexillón de Galicia. O prazo máximo de entrega estimado é de 2 meses desde a finalización do concurso no que resultou escollido.

Tamén recibirán un obsequio os 10 establecementos onde foron comprados os produtos de Mexillón de Galicia empregados polos 10 gañadores para elaborar a súa receita, e os 10 elaboradores do Mexillón de Galicia DOP co que os 10 gañadores realizasen a receita. Nestes 20 últimos casos os obsequios consistirán nun Diploma de recoñecemento da súa elección de comercializar Mexillón de Galicia DOP, unha marmita para cociñar mexillóns e a publicación dos seus nomes nas nosas redes sociais e outros medios de comunicación.

Unha vez recibamos das 10 persoas gañadoras os datos requiridos para a entrega dos premios, contactaremos cos 10 establecementos e os 10 elaboradores facéndolles chegar os seus obsequios á persoa que os represente.

 1. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

En cumprimento co establecido na «Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais» e demais normativa aplicable, CR Mexillón de Galicia informa os participantes que os datos persoais obtidos na páxina de Facebook de CR Mexillón de Galicia e en www.mexillondegalicia.org, serán recollidos por CR Mexillón de Galicia.

Os devanditos datos serán empregados exclusivamente para o desenvolvemento de accións promocionais (por medio de teléfono ou correo electrónico), de carácter xeral ou adaptadas ás túas características persoais. Os participantes dan autorización polo uso das imaxes de menores de idade no caso de que a fotografía os incluíse. Poderán en calquera momento exercitar de maneira gratuíta os dereitos de acceso, oposición, rectificación, supresión, limitación e/ou portabilidad. Para iso, deberán escribir un correo coa súa solicitude a info@mexillondegalicia.org, debendo acompañar á solicitude a indicación de conta usuario empregada e fotocopia de documento nacional de identidade, data, firma e dirección a efectos de notificacións.

Ademais, informámoslle de que pode exercer o seu dereito para presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.

 1. LEI APLICABLE E XURISDICCIÓN

As Bases do presente concurso réxense pola lei española.

CR Mexillón de Galicia e os participantes, con renuncia expresa a calquera outro foro, sométense aos Xulgados e Tribunais de Galicia.

 1. PARTICIPACIÓN DAS PERSOAS USUARIAS E RESERVA DE DEREITOS

Coa súa participación no concurso, as persoas usuarias aceptan as presentes bases, que regulan o mesmo e autorizan a CR Mexillón de Galicia a publicar o seu nome se resultan gañadoras.

O CR Mexillón de Galicia resérvase o dereito de tomar as medidas oportunas tales como, bloquear usuarios, descualificar contidos ou usuarios ou calquera outra acción que o CR Mexillón de Galicia estime oportuna para asegurar o correcto funcionamento do concurso.

En particular, o organizador poderá proceder a:

1. A modificación e borrado de calquera contido duplicado e/ou erróneo; que se considere ofensivo, inxurioso, discriminatorio; que incite ao odio, que ataque directamente a persoas en función de raza, etnia, nacionalidade, relixión, orientación sexual , xénero ou identidade sexual, discapacidade ou enfermidade grave ou calquera outro que poidan resultar lesivos para a sensibilidade dos usuarios ou vulnerar dereitos de terceiros; que se considere fora de contexto ou calquera outro criterio que o CR Mexillón de Galicia crea conveniente.

O CR Mexillón de Galicia resérvase o dereito de suspender ou eliminar aquelas achegas ou comentarios que incumpran estas condicións.

2. O usuario obrígase a non utilizar estes servizos para a realización de actividades contrarias ás leis, á moral, á orde pública e, en xeral, para realizar actividades publicitarias ou de explotación comercial, ou para manter valoracións en ton ameazante ou non cordial.

No caso de que se descubrise, ben de forma directa ou través de notificacións ou requirimentos de terceiros, a existencia de tales prácticas ou similares, poderase proceder á eliminación dos contidos infractores ou calquera outra medida que considere necesaria para evitar a continuidade na situación detectada. Idéntica medida será aplicable no caso de que se detecte unha utilización que, polas súas características tales como tamaño, formato, etc., dificulten o funcionamento do portal, contidos ou ligazóns propagandísticos, spam e comentarios repetidos, así como os que non teñan sentido ou estean fose do tema do concurso.

Sen prexuízo do anterior, o usuario asume que o CR Mexillón de Galicia poñerá en coñecemento das autoridades administrativas ou xudiciais aqueles feitos que puidesen ser constitutivos dunha actividade ilícita, sen necesidade de comunicalo previamente ao usuario.

Os usuarios, co mero envío dos comentarios, autorizan ao CR Mexillón de Galicia a publicar os comentarios máis destacados nas súas edicións impresas, en calquera momento poderán exercitar os dereitos de acceso, oposición, rectificación, supresión, limitación e/ou portabilidad respecto de dita autorización dirixíndose por escrito ao CR Mexillón de Galicia con domicilio Avenida da Mariña, 25 – 1º, 36600, Vilagarcía de Arousa, Pontevedra; debendo acompañar á súa solicitude indicación da conta usuario empregada e fotocopia de documento nacional de identidade, data, firma e dirección a efectos de notificacións.